Ganyu ga Djäma

Making a Star

Ganyu ga djäma.   Making a star.

Boṉba' ga djäma.   Making a butterfly.

Wurrki' ga djäma.   Making a flower.

Wurrpaṉ' ga djäma.   Making an emu.

Bäru ga djäma.   Making a crocodile.

Dharpa ga djäma.   Making a tree.

Djäri ga djäma.   Making a rainbow.

Garkman ga djäma.   Making a frog.

Buḻanybirr ga djäma.   Making a dolphin.

Ḏamala ga djäma.   Making an eagle.

Bäpi ga djäma.   Making a snake.

Gapila ga djäma.   Making a starfish.

Ga bulu waŋgany..   And one more...

Walu ga djäma.   Making a sun.

Worksheets and Resources
angle-double-left